Líniové odvodnenie

Ako už názov napovedá, líniovým odvodnením sa rozumie zberné zariadenie, ktoré zachytáva dažďovú vodu z konkrétnej odvodňovanej plochy a odvádza ju preč, napríklad do kanalizácie. Toto zberné zariadenie má tvar línie a môže byť umiestnené naprieč alebo pozdĺž daného odvodňovaného územia.

Líniové odvodňovacie systémy sú vhodné pre inštaláciu vo všetkých troch povrchoch – všetky typy dlažieb, živicové aj betónové plochy. Líniové odvodňovacie systémy ACO sú k dispozícii vo všetkých triedach zaťaženia (A15 kN – F900 kN) a v rôznych prevedeniach a dimenziách (šírka 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm) tak, aby bolo možné pokryť všetky potreby našich zákazníkov.

Na rozdiel od bodového odvodnenia pomocou vpustov je pri líniovom odvodnení možné spádovať  odvodňovanú plochu iba v smere k odvodňovaciemu žľabu a nie je nutné spádovať jednotlivé úseky plôch k vpustom. Líniový odvodňovací žľab môže byť vedený pozdĺž odvodňovanej plochy (na krajnici, pri obrubníku...) alebo v strede s obojstranným spádovaním plochy smerom ku žľabu. Žľab vedie oproti bodovému odvodneniu vodu až ku miestu napojenia systému na kanalizáciu. Nemusí sa teda budovať sieť prípojok podzemnej dažďovej kanalizácie.

Líniové odvodňovacie systémy ACO zodpovedajú STN EN 1433.

Triedy zaťaženia sa riadia podľa STN EN 124, resp. podľa STN EN 1433.