Odlučovače ropných látok (ORL)

Odlučovače ropných látok sú určené pre zachytávanie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kapalín (hlavne ropných látok) zo znečistených vôd stekajúcich z dopravných plôch.

Princíp fungovania:

odlučovače fungujú na princípe gravitacea koalescence

Použitie:

 • na čistenie vôd pred ich vypúšťaním do
  vodných tokov, resp. do verejnej kanalizácie,
  do čistiarní odpadových vôd apod.
 • prevádzky a priestory zaťažené nebezpečným
  únikom RL – tj. čerpacie stanice, parkoviská,
  komunikácie, umývacie rampy, autodielne,
  priemyselné prevádzky atď.

Rozdelenie:

 • Polyetylénové odlučovače pre nízky prietok
  (NS 3 - NS 15)
      o   plno prietokové koalescenčné
           odlučovače ECO PLUS vhodné pre
           aplikácie bez dopravnej záťaže
 • Železobetónové odlučovače pre bežné 
  prietoky (NS 3 - NS 100 v plnom prietoku,
  obtokové do NS 160)
      
  o   plno prietokové koalescenčné
           odlučovače OLEOPATOR–K 
      
  o   koalescenčné odlučovače
           s obtokom OLEOPASS
 • Kalové nádoby
      
  o   integrované 
      
  o   samostatné

Výhody:

 • výrobky pre všetky typy aplikácií - kompletné
  výrobkové portfólio (1 - 100 l/s)
 • ľahké a rýchle zabudovanie a uvedenie do
  prevádzky
 • možnosť objektového riešenia
 • stála účinnosť odlučovačov je zachovaná po
  celú dobu životnosti stavebného diela
 • nádrže odlučovačov sú vodotesné
  a mrazuvzdorné
 • automatický plavákový uzáver zaisťujúci
  bezpečnosť
 • jednoduchá údržba - koalescenčnú vložku
  je možné čistiť, nie je nutná jej výmena
 • kvalitné výrobky spĺňajúce platné normy
 • jednoduchá inštalácia signalizačného
  a bezpečnostného zariadenia
 • možnosť prejazdu dopravnými prostriedkami

Všetky koalescenčné odlučovače ropných látok ACO sú konštruované, skúšané, vyrábané a aplikované ako odlučovače triedy I podľa STN EN 858. Každá uvedená veľkosť bola vyskúšaná pod dozorom nezávislého inštitútu LGA Wurzburg, pričom všetky odlučovače požiadavky tejto normy splnili.