Odlučovače tukov (OT)

Odlučovače tukov slúžia na zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu zo znečistených vôd v oblasti potravinárskych služieb a v priemyselných prevádzkach. Separovaním tukov sa úspešne zabraňuje usadzovaniu týchto látok v kanalizácii a tým sa zamädzuje ich upchávaniu.

Princíp fungovania:

odlučovače fungujú na princípe gravitácie

Použitie:

 • na čistenie vôd pred ich vypúšťaním do vodných tokov, resp. do verejnej kanalizácie, čistiarní odpadových vôd a pod.
 • prevádzky a priestory zaťažené nebezpečným únikom tukov – t.j. v oblasti potravinárskej, reštaurácií, jedální, priemyselných prevádzok atď..

Rozdelenie:

 • Polyetylénové odlučovače pre nízky prietok (NS 1 - NS 10)
  o plno prietokové odlučovače tukov ECO MAX vhodné pre aplikácie bez dopravnej záťaže - iba pre pochôdzne zaťaženie A15kN
   
 • Polyetylénové odlučovače pre nízký prietok (NG 1 - NG 10)
  o plno prietokové odlučovače tukov ECO MAX vhodné pre aplikácie bez dopravnej záťaže - iba pre pochôdzne zaťaženie A15kN     
   
 • Polyetylénové odlučovače pre nízký prietok (NG 1 - NG 10)
  o plno prietokové odlučovače tukov ECO FPI vhodné pre aplikácie do dopravnej záťaže B125kN a D400
   
 • Železobetónové odlučovače tukov pre bežné prietoky (NS 1 - NS 20)
  o plno prietokové koalescenčné odlučovače LIPUMAX vhodné pre aplikácie do dopravnej záťaže B125kN a D400kN
   
 • Kalové nádrže
  o integrované

Všetky odlučovače tukov ACO zodpovedajú STN EN 1825. Podľa požiadaviek tejto normy musí byť hodnota na výstupe pri presne definovanom skúšobnom postupe EL max 25 mg/l. Každý typ a menovitý prietok odlučovača ponúkaného spoločnosťou ACO na slovenskom trhu je podľa tejto normy vyrábaný a preskúšaný mezinárodne uznávaným inštitútom LGA Würzburg. Nutným predpokladom správnej funkcie odlučovača a garancie jeho účinnosti je jeho správny návrh v súlade s požiadavkami vyššie uvedenej platnej normy.