Retenčné a vsakovacie systémy

Vzhľadom na stále rastúcu výstavbu sa zmenšuje počet plôch, kde by sa mohla dažďová voda prirodzene vsakovať. V súčasnej dobe sa zo zastavaného územia dažďová voda vsakuje iba na cca 20 – 30% tohoto územia. Prevažná časť zrážkových vôd je teda odvádzaná kanalizáciou preč, čo výrazne zasahuje do prirodzeného prírodného kolobehu.

Dôvody vsakovania dažďových vôd:

    menšie náklady na vybudovanie, prevádzku
    a údržbu kanalizačných stôk a ČOV
    nedostatočná kapacita existujúcich
    kanalizačných sietí
    dodržanie prirodzeného kolobehu vody
    (zamedzenie znižovania hladiny spodných vôd)
    pri komplexnom riešení – ochrana pred
    povodňami

Existujú aj limitujúce podmienky pre vsakovanie. Napríklad priepustnosť pôdneho profilu a odstup od hladiny podzemnej vody. Preto v prípadoch, kedy nie je vsakovanie možné, je potrebné zrážkovú vodu najprv zadržať, a potom regulovane priebežne odpúšťať napríklad do kanalizácie alebo recipientu. Pre tento prípad je potrebné vybaviť si príslušné povolenie.

Spôsoby riešenia vsakovacieho alebo retenčného systému:

    potrubné vsakovacie systémy -
    Sicku-pipe® 300 VS
    vsakovacie systémy pomocou boxov
    s inšpekčným tunelom – Rigo-fill® inspect
    retencia vôd pomocou boxov Rigo-fill® inspect

Využitie vsakovacích systémov:

    rodinné domy
    bytové domy
    parkoviská
    logistické areály a distribučné centrá
    komunikácie
    športové areály
    ďalšie spevnené plochy...